Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle af te sluiten overeenkomsten met en door Earth Spirit.

1.2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Earth Spirit.

1.3
De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2. Definities:

2.1
Organisator: Earth Spirit
Deelnemer: De (rechts-) persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om diensten te verlenen.

Artikel 3. Boeking / totstandkoming van de overeenkomst

3.1
Deelnemer vult het gevraagde in middels het aanmeldingsformulier via de website Earth Spirit Flute (www.earthspiritflute.nl).

3.2
Na het afronden van de betaling door de deelnemer is een overeenkomst tot stand gekomen en gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

3.3
Na het afronden van de betaling gaat organisator met de aanmelding aan de slag en zijn er aan eventuele wijzigingen kosten verbonden (zie artikel 5).

3.4
Organisator zal elke overeenkomst naar beste kunnen proberen uit te voeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 4. Kosten / Prijs

4.1
In de door organisator aangegeven prijs zijn inbegrepen alle in de activiteit omschreven zaken.

4.2
Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de opgegeven prijs niet begrepen:
a. Het vervoer van en naar de locatie(s);
b. De kosten van verzekeringen;
c. Eventuele kosten voor extra gebruikte materialen, anders dan op het aanmeldingsformulier geselecteerde.

4.3
De onder 4.2 punt C. genoemde kosten worden door de deelnemer op de dag zelf van de activiteit verrekend, tenzij anders is overeengekomen.

4.4
Indien de onder 4.2 punt C. genoemde kosten niet op de dag zelf kan worden verrekend, dan volgt een nacalculatie. Hiervoor wordt eenmalig € 25,- excl. btw administratiekosten in rekening gebracht.

4.5
De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het in te vullen formulier.

Artikel 5. Annulering / Wijziging door de deelnemer

5.1
Wijzigingen door de deelnemer dienen schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

5.2
Annulering door de deelnemer dienen schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.

5.3
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt indien een boeking ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, de volgende bedragen in rekening gebracht:

a. Bij een wijziging nadat de aanmelding is voltooid, in de periode van 8 dagen of minder voor de aanvangsdatum, € 10,- excl. btw. in rekening gebracht.

b. Bij annulering nadat de aanmelding is voltooid, wordt tot 30 dagen voor de aanvangsdatum, het inschrijfgeld minus € 5,- exclusief btw terug gestort.

c. Bij annulering nadat de aanmelding is voltooid, wordt in de periode van 30 dagen tot en met 20 dagen voor de aanvangsdatum niet gerestitueerd, maar wordt € 10,- exclusief btw in rekening gebracht.

d. Bij annulering nadat de aanmelding is voltooid, wordt in de periode van 19 dagen tot en met 9 dagen voor de aanvangsdatum niet gerestitueerd, maar wordt € 15,- exclusief btw in rekening gebracht.

e. Bij annulering nadat de aanmelding is voltooid, wordt in de periode van 8 dagen of minder voor de aanvangsdatum niet gerestitueerd, maar wordt € 20,- exclusief btw in rekening gebracht.

Artikel 6. Wijziging(en) / Annulering door de organisator

6.1
Indien organisator door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de organisator, de activiteit niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, is organisator verplicht de klant zo spoedig mogelijk in te lichten.

6.2
Indien organisator de aanmelding niet kan laten doorgaan, zal organisator de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde aanmeldingskosten direct terugbetalen. Organisator is niet gehouden tot andere vergoedingen of kosten.

Artikel 7. Schade door een deelnemer

7.1
Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze door de organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.

7.2
Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last de deelnemer kunnen worden toegerekend. Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.

Artikel 8. Klachten

8.1
Ondanks de inzet en zorgen van organisator is het toch mogelijk dat de klant een klacht heeft. Deze klacht dient direct bij de contactpersoon / begeleid(st)er van organisator te worden aangegeven, zodat een en ander voor zover mogelijk naar tevredenheid van de klant kan worden verholpen.

8.2
Als het voor organisator niet mogelijk is de klacht op het moment van de activiteit op te lossen, dan wordt deze door het kantoorpersoneel van organisator in behandeling genomen na schriftelijke indiening.

Artikel 9. Publicaties

9.1
Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.

9.2
Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 10. Aansprakelijkheid organisator

10.1
Organisator is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in de aanbieding die aan deelnemer wordt gedaan.

10.2
Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van de deelnemer van de activiteit, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van organisator.

10.3
Organisator is niet aansprakelijk voor schade geleden door de deelnemer als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

10.4
Organisator is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan organisator kunnen worden toegerekend.

Artikel 11. Overmacht

11.1
In geval van overmacht heeft organisator het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de deelnemer vergoeding van schade, kosten of interesten kan eisen. Organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

11.2
Onder overmacht wordt, niet limitatief, verstaan: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, ziekte en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de organisator kan worden gevergd.

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1
Op de overeenkomst tussen organisator en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen zijn overeengekomen een en ander onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie, worden alle geschillen berecht door de bevoegde rechter door Earth Spirit aangewezen.


Copyright - Privacy Beleid - Algemene Voorwaarden